ТЕЛЕКОНТ разработва, произвежда и внедрява системи за контрол и управление на технологични процеси

 

По дефиниция това са системи за работа в Реално Време – РВ. Тяхното основно предназначение е:

 • да събират и обработват процесната информация, постъпваща от обектите;
 • да контролират технологичния процес;
 • да предоставят на операторите достоверна, актуална и пълна информация;
 • да предоставят на операторите възможността за контрол и управление чрез визуализиране на процесите и диалог със системата;
 • да формират команди за автоматизирано управление на процесите и др.

 

Характеристики на обекта

Обектите за автоматизация могат да се класифицират, както следва:

 • Индустриални обекти
 • Разсредоточени обекти

Към първата група принадлежат различните видове роботизирани технологични линии в:

 • Машиностроенето
 • Автомобилната промишленост
 • Монтажни линии и др.

Към втората група се числят обектите от:

 • Енергетиката
 • Метрото
 • ЖП транспорта и други.

Характерно и за двете групи обекти е, че:

 • работят в промишлени условия
 • състоянието им се описва със значителен обем процесна информация
 • информацията от процеса постъпва спорадично и с различна интензивност
 • динамиката на промените може да достигне до 1 мсек.
 • обектите са съставени от много на брой подобекти/съоръжения, разположени на различни разстояния един от друг и от Централния Пост – ЦП
 • подобектите са технологично свързани помежду си и поради тази причина наличната в тях информация не е достатъчна за взимане на решение по управлението им. Това налага процесната информация да се концентрира в управляващ център – Централния Пост, там да се обработи и анализира и на тази база да се формират управляващи въздействия за отделните подобекти/съоръжения, които след това да бъдат предадени към тях за изпълнение.

 

В сравнение с „разсредоточените“, „индустриалните“ обекти се характеризират с това, че при тях съставящите ги подобекти/съоръжения се намират на сравнително малки разстояния един от друг – от порядъка на стотици метри.

Тук комуникационната инфраструктура на системата за автоматизация е съставна част от нея и се изгражда в съответствие с изискванията на системата. Това в голяма степен намалява комуникационните проблеми.

 

Разсредоточените обекти обаче се характеризират с това, че разстоянията между подобектите и тези между тях и ЦП са от порядъка на километри. Това налага на обектно и системно ниво да се използват публични комуникационни мрежи, които са „външни“ за системата.

Тяхната специфика следва да се разглежда като даденост върху която не може да се влияе и следователно системата трябва да се напасва към нея и да компенсира редица недостатъци, каквито са например:

 • недетерминирано поведение на мрежата
 • смущения по трасето
 • загуба на пакети
 • променлива и на моменти недостатъчна пропускателна възможност
 • прекъсване на комуникацията и пр.

Така или иначе системата за автоматизация трябва:

 • да може да установява бързо и еднозначно отпадане на връзката
 • да гарантира пълнотата и достоверността на получената информация
 • при отпаднала връзка да я идентифицира и да отбележи засегнатите от това елементи, като обяви тяхното състояние за „невалидно“ и пр.

 

Изисквания към системата

Системните изисквания произтичат от предназначението на системата, характеристиките на обекта за автоматизация, изискванията на потребителя и пр., като основните от тях са:

 • Системата за автоматизация по дефиниция е система за работа в Реално Време-РВ и следователно трябва да е конципирана като такава.
 • Системата е конструирана за работа в промишлени условия.
 • Системата трябва да предоставя на оперативния персонал достоверна, пълна и актуална информация за обекта.
 • Системата трябва да обезпечава време за реакция – динамика от порядъка на 1 мсек., при това независимо от:

              –   информационния обем на обекта

              –   броя и интензивността на настъпилите промени

              –   скоростта на обмен на информация и други фактори

 • Системата трябва да присвоява на промените времето на възникване при източника с точност до 10 мсек.
 • Системата трябва да има много йерархична структура и тя може да се напасва към структурата на обекта за автоматизация.
 • Комуникацията на всички системни нива трябва да обезпечава заложените в нея динамични качества.
 • Системата трябва да поддържа комуникация по всички утвърдени и стандартизирани комуникационни среди, технологии и протоколи.
 • Системата трябва да контролира комуникационните процеси.

При отпадане на връзката на което и да е системно ниво, системата трябва да установи и запази възникналите междувременно промени в процеса и да ги предаде към съответния абонат след възстановяването на връзката с него.

 • При загуба и/или получена невярна информация системата трябва да установи смущението и да обяви състоянието на засегнатите елементи за невалидно.

 

Структура на системата

Системата се състои от:

 • Remote Terminal Units – RTU, разположени по обектите и
 • Комуникационни Server-и (Front_End Server – FЕ Server)
 • SCADA Server-и
 • Historical Information Server – HIS и
 • Human Machine Interface – HMI – подсистема,

инсталирани в Командните Станции – КС на системата.

Виж Структурна схема на системата

 

На „процесно“ ниво са разположени технологичните съоръжения и „интелигентните“ измервателни и управляващи устройства (Intelligent Electronic Devices – IED). На това ниво се осъществява интерфейса между системата и обектите. Информацията от тях постъпва в RTU паралелно, директно на цифрови входове и изходи и/или серийно, по комуникационен път.

 

На „обектно“ ниво се намират самите RTU, както и FЕ Server-ите. Те формират комуникационната подсистема. В рамките на тази подсистема се извършва обмена на данни между обектите и КС на системата.

В информационния тракт се предава процесната информация от обектите към КС, а в командния – командите и заявките за данни към обектите.

Предвид големите разстояния между обектите и КС, специално при телемеханичните системи за преноса на информация се ползват различни комуникационни мрежи, среди и протоколи, в т.ч. и публични мрежи.

 

На „системно“ ниво са разположени SCADA Server-ите, HIS, HMI – подсистемата, както и интерфейсите към „чужди“ системи. Тук, постъпилата от всички обекти информация се обработва, анализира и чрез диспечера и/или автоматично се формират управляващите въздействия за обектите.

 

 

Области на приложение

Системата може да се прилага в различни области на промишлеността, като например:

 • Енергетика
 • ЖП транспорт
 • Метро
 • Енергиен мениджмънт
 • Индустриална автоматизация и др.

В случаите на териториално разсредоточените обекти, каквито са Енергетиката, ЖП транспорта и пр., тя се структурира като телемеханична система (Remote Control System).

В останалите случаи, когато обекта за автоматизация се явява технологичен участък, линия, цех и пр., тя се конципира като стандартна Автоматизирана Система за Управление на Технологични Процеси – АСУТП.

Индустриална автоматизация

Системите за индустриална автоматизация са класически Автоматизирани Системи за Управление на Технологичните Процеси – АСУТП. Обект за автоматизация на системите за индустриална автоматизация се явяват роботизираните технологични участъци, линии, цехове и пр.