Human Machine Interface – HMI подсистемата служи за визуализиране на:

 • технологичните процеси;
 • архивите и протоколите и
 • за обезпечаване на диалога с диспечера/оператора.

Тя се състои от едно или повече Диспечерски Работни Места – ДРМ, разположени по протежения на цялата системна структура.

Нейната структура, програмен състав и функционалност са общи за цялата КСА, но графичните и таблични изображения, генерирани от нея, както и диалогът с диспечера, са специфични за отделните видове обекти за автоматизация.

 

Основните функции на HMI подсистемата са:

Да създава и извежда на екраните на ДРМ различни видове графични, таблични и текстови изображения и съобщения, отразяващи състоянието на контролираните обекти;

Да осъществява диалога с диспечера и да приема различни типове команди, командни последователности, заявки за манипулации и данни и др.;

Да предоставя система от права и приоритети, присвоявани на всяко Работно място – операторска станция;

Да изпълнява функциите по предоставяне на правата за достъп, наблюдение, управление и квитиране на събитията на всички системни нива;

На всяко Работно място да могат да се предоставят различни комбинации от права и обхвати на действие;

Извежданата от и към определено ДРМ информация, като обем и състав да е в зависимост от текущата дефиниция на ДРМ (обхват, права, приоритети и пр.). При промяна на дефиницията на ДРМ, да се променят съответно и информационните потоци към него;

Да поддържа потребителски интерфейс, базиран на стандартните съвременни графични функции и позволяващ:

 • Извеждане на произволен брой прозорци на един или повече екрани;
 • Мащабиране, организация на подреждане на прозорците;
 • Управление на графичните прозорци, създаване на конфигурируеми от потребителя екранни формати;
 • Използване на диалогови менюта и пр.;
 • Извеждане на графични изображения, описващи състоянието на технологичния процес – еднолинейни схеми, коловозни развития и пр.;
 • Извеждане върху графични прозорци на произволна буквено-цифрова информация – таблици;
 • Извеждане върху графични прозорци на процесна информация и такава, получена в резултат от логически и математически операции във вид на графики и диаграми;
 • Спонтанно, циклично и периодично актуализиране на данните върху екраните;
 • Възможност за ръчно въвеждане на данни от оператора – субституция при предварително определени условия и типове данни. „Субституирани“ данни се маркират от системата, и др.

Да поддържа основните операторски функции, обезпечаващи възможността:

 • Да извежда изображения;
 • Да следи трансфера на данни;
 • Да въвежда, извежда и изобразява процесни данни и на такива, получени в резултат от логически и математически операции;
 • Да визуализира статуса на процесните информации – качество на данните;
 • Ръчно да замества (субституция) и възстановява данни;
 • Да активира и деактивира команди и командни последователности;
 • Да въвежда и извежда текстови съобщения;
 • Да генерира процесни графики, диаграми, и др.

Да поддържа функциите по обезпечаване на манипулациите на диспечера, позволяващи:

Да се регистрира при влизане и излизане в системата;

 • Да въвежда и редактира обхват на действие, права за достъп и приоритети;
 • Да въвежда команди и командни последователности;
 • Да въвежда заявки за данни;
 • Да въвежда маркери и ограничения;
 • Да извършва субституция на данни;
 • Да въвежда и променя параметри;
 • Да извършва диагностични и тестови дейности;
 • Да квитира аларми и др.

Да поддържа функциите по генериране и извеждане на изображенията, в т.ч. на:

 • Обобщени изображения на енергийната или ЖП мрежата на различни нива;
 • Еднолинейни схеми на подстанции, секционни постове, електропроводи и др.;
 • Изображения за състоянието на комуникациите на всички системни нива;
 • Статусно поле (прозорец) за актуалните аларми и събития;
 • Графични и таблични изображения на произволни, избрани от диспечерите, технологични и „изчислени“ мерения;
 • Таблични изображения за събитията и алармите, съдържащи:

                –  Вид на събитието;

                –  Вид на алармата – перманентна, преходна;

                –  Време на възникване;

                –  Статус на квитиране и др. атрибути.

 • Филтри за селектиране на редове и стълбове от таблиците по различни критерии;
 • Различни типове справки, чийто формат и съдържание да могат да се определят от Потребителя;
 • Други изображения;
 • Графични форми за създаване и редактиране на изображения, таблици и графики.

Системата да обработва всички възникващи аларми и да ги регистрира в хронологичен ред в съответни списъци и архиви. Връщането от алармено в нормално състояние за съответната процесна точка, също да се регистрира;

Алармите да се маркират чрез цвят, фон, мигане и други атрибути, отразяващи тяхното тегло и приоритети;

Броя и вида на алармите, извеждани на различните ДРМ, могат да са различни в зависимост от тяхната дефиниция;

Теглото и приоритетите на алармите, извеждани на различните ДРМ, могат да са различни в зависимост от дефиницията на съответното ДРМ;

Да позволява извеждането на всички и/или на избрани събития и аларми към отделните Работни Места;

Да представя възникналите събития и аларми в отделни и/или общи списъци, подредени по хронологичен ред – времената на регистриране на събитията;

Списъците да могат да се сортират по различни филтри и критерии;

Да се предвидят средства за блокиране на събитие/аларма в случаите, когато събитието/алармата възниква в резултат дефектирали процесни точки, известни на оператора. При блокирането тези аларми да се потискат и извеждането им да се възстановява след отстраняване на повредата;

Всяка манипулация на оператора по блокиране и деблокиране се записва в списъка на действията на оператора и в архива на системата;

Да поддържа функциите по квитиране на събития и аларми;

Да позволява квитиране:

 • от схемата на обекта,
 • от протокола на събитията и алармите и
 • от архива.

Квитирането на аларми от оператора се извършва по някой от следните начини:

 • Отделна аларма в алармен списък;
 • Всички аларми на една страница от алармен списък;
 • Отделна аларма от изображение на обект;
 • Всички аларми на една страница от изображение на обект;
 • Всички аларми в един обект.

При квитирането на алармите техният статус да преминава от „неквитиран“ към „квитиран“. След квитирането преходните аларми да се изтриват от списъка на алармите, но не и от архивните файлове на Historical Information Server – HIS. Перманентните аларми да остават в списъка на алармите, но с променен статус.

Квитирането на алармите да е поотделно за всяко ДРМ;

Квитирането да е валидно само за обхвата и обектите, извеждани на съответното Работно Място.

 

 

           Подстанция 110/20/6.3kV
 Подстанция 110/20/6.3kV Обобщена