SCADA подсистемата TENERGY служи за контрол и управление на енергоразпределителните и преносните мрежи на различните напрежителни нива – 220KV/110KV/20KV/6,3 KV.

 

Основните функции на SCADA подсистемата TENERGY са:

  • Контрол и управление на подстанциите;
  • Изчисляване на актуалната топология на обектите;
  • Проверка на условията за изпълнение на командите;
  • Изработване и изпълнение на блокировките при управлението на комутационните съоръжения на подстанциите и мрежата;
  • Потокоразпределение;
  • Оценка на състоянието на обектите (state estimation);
  • Решаване на различни режимни задачи;
  • Извеждане на информация към HMI за визуализиране на технологичните процеси;
  • Извеждане на информация към HIS за протоколиране и архивиране на технологичните събития и действията на диспечера, и др.