Спецификата на различните типове обекти за автоматизация, контролирани и управлявани от КСА, изразяваща се в:

 • Естеството на технологичните им процеси;
 • Разнообразието от подобекти и съоръжения, влизащи в състава на обектите;
 • Различните принципи на действие на техните възли и съоръжения;
 • Технологичните връзки между съставните им части;
 • Начините на синхронизация и координацията на действията на отделните възли и съоръжения и други,

се отразява в SCADA подсистемата.

Естеството на обектите за автоматизация се описва в Off-line Базата Данни и Информационния Модел – ИМ на Базата Данни за Реално Време-БДРВ, а технологичните процеси, реализиращи специфичните им функции са инсталирани в SCADA_Server-ите.

 

TSCADA се състои от БДРВ и SCADA_Server-ите, инсталирани на различни системни нива. Тя получава:

 • описанието на обектите и статичната информация за обекта от стандартизираната Off-line Базата Данни;
 • процесната информация от Комуникационната подсистема и
 • заявките за данни и командите от HMI подсистемата.

 

TSCADA предава информация за:

 • команди към обектите към Комуникационната подсистема;
 • визуализиране на технологичните процеси към HMI подсистемата;
 • архивиране и протоколиране към HIS Server-а и пр.

 

Общите функции на подсистемата са:

 • Да приема информация от FE-Server-а;
 • Да я проверява за достоверност;
 • Да я записва в собствената си База Данни за Реално Време – БДРВ;
 • Да я съпоставя с текущото статично и динамично състояние на обектите и системата;
 • Да стартира и изпълнява произтичащи от постъпилите промени вътрешни функции върху самия обект и/или върху технологично и функционално свързаните с него обекти;
 • Да активира, в зависимост от възникналите и генерираните събития, програмните модули, отговарящи за тяхната обработка;
 • На базата на обработката и анализа на постъпващата от обектите технологична информация да генерира нови събития „логически“ сигнализации и „изчислени“ мерения;
 • На базата на избрани физически и „логически“ сигнализации и/или физически и „изчислени“ мерения и произволни, предварително зададени и/или въведени от диспечерите логически и математически зависимости, да генерира нови събития, сигнализации и мерения;
 • Да маркира засегнатите от различни неизправности физически и логически компоненти и да активира съответните вътрешни функции за тяхното отразяване;
 • При възникването на всяко ново събитие да преизчислява динамичната топология на обекта;
 • Да следи за възникването на неизправности и алармени ситуации в системата, да ги отработва и извежда информация за тях към останалите системни структури;
 • Да подготвя визуална информация, „захранваща“ HMI-подсистемата;
 • Да приема команди, командни последователности и заявки за данни от HMI-подсистемата и да стартира съответните обработки в БДРВ;
 • Да проверява условията и възможностите за тяхното изпълнение;
 • Да извежда съобщения, причините за отхвърляне на командите;
 • Да приема заявки за „субституция“ (ръчна смяна на състоянието) на избрани от диспечера елементи;
 • Да приема заявки от диспечера за смяна на правата за контрол и управление на отделни обекти, уредби и изводи;
 • Да извежда информацията, резултираща от посочените по-горе обработки към FE-Server-а и към HMI- и HIS подсистемите;
 • Да контролира изпълнението на командите и заявките, и др.

 

Разновидностите на TSCADA за различните типове обекти за автоматизация са:

 • TENERGY – за управление на технологичните процеси в Енергетиката;
 • TRAIL – за управление на технологичните процеси в ЖП транспорта;
 • TINDUSTRY – за управление на технологичните процеси в индустрията, и др.