SCADA подсистемата TINDUSTRY служи за контрол и управление на технологични процеси с преобладаващо дискретен характер, като например роботизирани технологични участъци и линии в машиностроенето, автомобилната промишленост и др.

 

Основните функции на SCADA подсистемата TINDUSTRY са:

  • Контрол на роботите, машините и съоръженията, влизащи в състава на роботизираните технологични участъци, линии, цехове и пр.;
  • Обработка и анализ на процесната информация, постъпваща от машините, съоръженията и контролно-измервателните уреди на технологичните линии;
  • Координация и синхронизация на действията на отделните технологични съоръжения;
  • Изработване и извеждане на команди за управление на технологичните съоръжения, в т.ч. роботи, машини, транспортни възли и др.
  • Извеждане на информация към HMI за визуализиране на технологичните процеси;
  • Извеждане на информация към HIS за протоколиране и архивиране на технологичните събития и действията на диспечера;
  • Анализ на производителността на отделни възли, технологични участъци, линии и пр.