Комуникационната подсистема е едно от „общите“ решения на КСА (Комплексна Система за Автоматизация). Тя е конципирана като подсистема, работеща в режим на Реално Време, съгласно Дефиницията за Реално Време. Състои се от RTU по обектите и Front_End Server –и, инсталирани в КС на различните системни нива (локални, регионални, централно).

Спецификата на обектите за автоматизация се изразява в различните мрежи и протоколи, използвани на процесно и обектно ниво.

На процесно ниво се използват:

 • в Енергетиката – протоколите IEC 60870-5-103, Modbus и др.;
 • при EMS системите – протоколите IEC 60870-5-102 и IEC 61107;
 • при индустриалните системи Profibus, DeviceNet и др.

На обектно ниво протоколи се използват:

 • IEC 60870-5-101/104 за телемеханичните системи, в т.ч. Енергетика, Метро и др. и
 • SECS, Profibus, Modbus и др. при системите за индустриална автоматизация.

 

Структура на комуникационната подсистема

 

Тя се състои от RTU, инсталирани по обектите и Front_End Server –и, инсталирани на различни системни нива. Спрямо Front_End Server –ите, RTU изпълняват функциите на Server/Slave.

RTU поддържат отделни комуникационни канали с всеки един от Front_End Server –ите и всяко едно от тях се явява абонат на няколко FE_Server-а. Комуникацията с всеки от тях протича паралелно и независимо, а предоставените данни се явяват подмножество на процесната информация, налична в RTU и се селектира и предоставя в зависимост от потребностите на съответния Server.

Към RTU могат да се свържат и други RTU, които нямат пряка връзка с КС. В този случай основното RTU изпълнява и функциите на Концентратор на Данни – КД. Спрямо прилежащите обекти RTU играе ролята на Client/Master и поддържа паралелна и независима комуникация с всеки един от тях.

Front_End Server –ите извършват обмен на данни със системните структури на всички системни нива. Както и RTU, всеки Front_End се явява абонат на повече от един Client и на всеки един от тях предоставя паралелно и независимо необходимата му информация.

Организацията на комуникационните процеси е подробно описана в Технологии/Комуникация.

 

Функции на комуникационната подсистема

 

Функциите на комуникационната подсистема са сбор от тези на RTU, описани във Функции на Периферен Пост – RTU  и тези на Front_End Server-а.

 

Функции на Front_End Server-а

Основните функции на Front_End Server-а са:

 • Да поддържа комуникацията с прилежащите му обекти по различни комуникационни среди-, технологии- и протоколи;
 • Да контролира комуникационните процеси по всеки един от комуникационните канали (connections);
 • Да приема процесната информация от обектите си;
 • Да следи за пълнотата, достоверността и актуалността на приетата по всеки един от каналите си информация;
 • Да квитира приетата от обектите информация;
 • Да следи за смущения в комуникацията или за прекъсване на връзките с обектите;
 • На базата на процесната информация, да извършва обработка на данните по различни логически и математически зависимости и да формира „логически“ сигнали, мерения и команди, произтичащи от тези обработки;
 • Да предава информация към други системни структури, в т.ч. SCADA-Server-и, HIS Server-и и пр.;
 • Да приема информация от други системни структури и да формира заявки за данни и команди към обектите;
 • Да извежда команди към обектите;
 • Да проверява изпълнението на заявките и командите, и др.