Системата се използва за контрол и управление в ЖП Транспорта.

Основните приложения тук са:

 • Контрола и управлението на Енергозахранващата мрежа по ЖП линиите и
 • Контрола и управлението на движението на влаковете – Centralized Traffic Control – CTC.

 

Система за контрол и управление на енергоразпределителната мрежа ЖП отсечки

Системата е типична „енергийна“ система. За нея важат същите свойства, както за системите за управление на енергоразпределителната мрежа – Изисквания към системата

Тук тя служи за контрол и управление на енергоразпределителната мрежа на ЖП линиите, включваща:

 • Подстанциите 110/27,5 KV;
 • Трафопостовете и
 • Секционните разединители в гарите и междугарията и
 • Други съоръжения по трасето.

Във всеки от обектите, както в подстанциите, така и в гарите има инсталирано RTU, изпълняващо функциите по:

 • Сбор на технологичната информация от обекта;
 • Проверка на достоверността на постъпилата информация;
 • Първична обработка на данните и
 • Предаването им към Командните Станции – КС на системата.

Тук, за разлика от системите в Енергетиката се изобразяват, както еднолинейните схеми на подстанциите, така и коловозното развитие на гарите, където е означено захранването на фидерите по коловозите и междугарията.

КС могат да се инсталират на локално, регионално и централно ниво, като всяка от тях контролира своите обекти. Централната КС контролира и управлява всички обекти по линията.

Системата може да се надстрои със следващо системно ниво, което да обедини системите по отделните ЖП линии в даден регион.

 

Система за контрол и управление на движението на влаковете

Системата „Диспечерска Централизация“ – ДЦ, наричана още и „Centralized Traffic Control“ – CTC система, служи за дистанционен контрол и управление движението на влаковете по дадена ЖП отсечка и/или регион.

Обекти за нея са СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки – signaling, interlocking) устройствата, разположени по гарите и в междугарията. Те гарантират безопасността по трасето.

В гарите това са Маршрутно Релейните Централизации (МРЦ и/или Маршрутно-Компютърни Централизации – МКЦ (interlocking system), контролиращи и управляващи:

 • Стрелките;
 • Сигналите;
 • Изолираните участъци и
 • Други СЦБ устройства в гарите.

В междугарията обикновено това са „Автоматичната Блокировка – АБ“, броячите на оси, прелезните устройства и др.

На локално ниво, чрез МРЦ/МКЦ се нареждат маршрутите в гарите. Те следят за предотвратяването на появата на враждебни маршрути.

 

Системата ДЦ се явява надстройка над съществуващите в участъка СЦБ устройства. Чрез своите RTU, инсталирани по гарите, където постъпва информацията и от междугарията, тя събира и концентрира технологичната информация от целия участък в Командната Станция – КС на системата.

Там тази информация се обработва, анализира се в нейната цялост и на базата на това се формират команди и/или командни последователности към отделните гари за нареждане и/или отмяна на маршрути.

Командите се изпращат обратно към обектите и там, посредством локалните МРЦ/МКЦ се извеждат за изпълнение към съответните съоръжения (стрелкови обръщателни апарати, сигнали и пр.).

 

Основните функции на системата са:

 • Сбор на технологичната информация от обектите;
 • Проверка на достоверността на информацията и първична обработка;
 • Предаване на информацията към КС на системата;
 • Обработка и анализ на постъпилата от обектите информация;
 • Определяне на състоянието на съоръженията по гарите;
 • Определяне на местонахождението на влаковете по трасето;
 • Определяне на отклоненията от разписанието на отделните влакове;
 • Изработване на влакограф;
 • Определяне на текущата топология на коловозните развития по гарите;
 • Определяне на маршрутите в участъка, които следва да се нареждат;
 • Изясняване на условията за нареждане на маршрутите;
 • Проверка за враждебни маршрути;
 • Извеждане на команди за нареждане на маршрути към отделните гари;
 • Приемане и анализ на обратните сигнализации са състоянието на съоръженията, участващи в маршрутите;
 • Следене за успешното изпълнение на командите;
 • Изчисляване на текущата топология на гарите на базата на постъпилите сигнализации за промяна състоянието на гаровите съоръжения;
 • Извеждане на изображения на актуалните състояния на гарите, съдържащи информация за състоянието на стрелките, сигналите, изолираните участъци, наредените маршрути, местонахожденията на влаковете, отклоненията от разписанието и др.
 • Архивиране и протоколиране на:

                –  Състоянието на съоръженията по гарите и междугарията;

                –  Действията на диспечерите;

                –  Възникналите в системата аларми и пр.

 

Системата може да нарежда маршрути чрез:

 • подавани от диспечера команди за единични маршрути в гарите;
 • задавани и активирани от диспечера командни последователности за нареждане на маршрути в няколко гари;
 • автоматично, при възникване на условие за нареждане на определен маршрут и/или последователност от маршрути за даден влак и др.