Системата се използва за контрол и управление на енергоразпределителната мрежа на нива „110/20/10/6,3 kV“, включваща различен брой подстанции, трафопостове и др. съоръжения на разпределетелната мрежа.

Информационният обем на системата възлиза на десетки хиляди Телесигнализации – ТС, Телеизмервания – ТИ и Телекоманди – ТК.

Във всяка подстанция има инсталирано RTU, което извършва сбора, първоначалната обработка и преноса на процесната информация от обекта към разположените на по-високите системни нива Командни Станции на системата.

Информацията от обектите постъпва директно на паралелни цифрови или аналогови входове и изходи или по комуникационен път, серийно от различните видове IED, в т.ч. Цифрови Релейни Защити – ЦРЗ, измервателни устройства, Bay контролери и пр.

На това ниво – процесно ниво, се използват прилаганите в Енергетиката Fieldbus мрежи и протоколи, а именно:

  • IEC 60870-5-103;
  • IEC 60870-5-102;
  • Modbus и др.

За обмена на данните между обектите и КС на различните системни нива се използват обикновено публични и/или корпоративни комуникационни мрежи от типа на:

  • Оптически мрежи;
  • GPRS мрежи;
  • ВЧ канали и др.

Използваните тук протоколи са:

  • IEC 60870-5-101 и
  • IEC 60870-5-104

Системата може да е структурирана като многойерархична система, съдържаща КС на локално, регионално и централно ниво. В тези случаи RTU поддържа паралелна и независима комуникация с всяка една от КС.

В рамките на системата се формират няколко на брой автономни и взаимно дублиращи се системи, работещи паралелно и независимо една от друга, като всяка от тях поддържа собствените си обекти.

Всяка една от командните станции, има инсталирани едно или повече Диспечерски Работни Места – ДРМ, всяко от които има достъп до обектите на съответното ниво.

Управляваните обекти на всяка една от КС могат да се разпределят произволно между нейните ДРМ, като правилото е, че всички обекти могат да се наблюдават едновременно от всяко ДРМ, но управлението на даден обект/съоръжение в даден момент може да се извършва само от едно от тях.